Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodě Fitkrám.cz na URL adrese https://fitkram.cz


Kontaktní údaje

 • Název podnikatele: Kateřina Maurerová
 • Sídlo, místo podnikání: Vrchlického 676/84, 150 00, Praha – Košíře
 • IČ: 04080131
 • Telefon: +420 730 696 720
 • E-mail: obchod@fitkram.cz – (formulář)
 • Kontaktní adresa: – Vrchlického 676/84, 150 00, Praha – Košíře (neslouží pro vyzvedávání zboží)

  Prodávající se zavazuje, že na veškerou korespondenci od zákazníka bude reagovat včas, maximálně do tří pracovních dnů.

Informační zdroje

 1. Informace o zboží a jeho ceně uváděné prodávajícím jsou závazné. Prodávající se je zavazuje dodržovat. Vyjímkou jsou v tomto případě zjevné chyby.
 2. Prezentované ceny jsou konečné včetně veškerých daní (například DPH) a poplatků vyjma nákladů na doručení a případně poplatku za platbu při převzetí (dobírka).
 3. Informace o způsobech platby a doručení jsou dostupné zde – platba, doručení. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na vybraném způsobu platby vyjma dobírky (platby při převzetí) u které je poplatek stanoven na 39 Kč.
 4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odychlkou není považováno za přijetí nabídky.
 5. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 7. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. V případě nových či pozměněných verzí výrobků výrobcem se mohou uvádět i jiné fotografie. Fotografie se také liší v případě různých variant výrobku (hmotnosti, příchutě).
 8. Zbožím se rozumí produkty prodávané prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu na webové adrese https://fitkram.cz
 9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 10. Účtenka k elektronické evidenci tržeb je zákazníkovi automaticky zasílána v případě platby dobírkou prostřednictvím služby Fitkrám GO na e-mail zadaný v objednávce. V případě, že kupující e-mail s účtenkou v případě technických problémů neobdrží, může si jej kdykoliv vyžádat u prodávajícího.

Doručování zboží

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu kompletní zakoupené zboží nejpozději do 10 dnů od přijaté platby od kupujícího. Je-li u zboží uvedeno „skladem“ prodávající se zavazuje odeslat zboží nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení platby od kupujícího. Kupující je povinen zboží řádně převzít a zaplatit. Kupující má povinnost zboží ihned po převzetí zkontrolovat a případné odchylky a závady nahlásit prodávajícímu.
 2. Doklad ke zboží a to zejména fakturu, si kupující může kdykoliv po odeslání objednávky stáhnout prostřednictvím elektronického systému prozovatele na adrese: https://fitkram.cz/…veda/faktury. Fakturu k objednávce zašle provozovatel i elektronicky (e-mailem) na základě žádosti zákazníka zaslané prostřednictvím e-mailu, Facebooku, telefonicky či jakýmkoliv jiným způsobem. Zákazník dokončením objednávky souhlasí s elektronickou formou fakturace.
 3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich u prodávajícího uplatnit.
 4. Pokud prodávající nedodrží lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, poskytne kupujícímu slevu ve výši 5% z ceny příštího nákupu. Ostatní nároky kupujícího tímto nejsou nijak dotčeny.
 5. Způsoby doručení a ceny těchto způsobů jsou uvedeny zde.
 6. Vlastnictví zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny zboží avšak nejdříve až v okamžiku převzetí zboží kupujícím.
 7. Kupující, který si zboží řádně doručené doručovací službou nepřevezme je při opětovném odesílání ze strany prodávajícího povinen zaplatit vícenáklady za opětovné odeslání vždy ve stejné ceně prvního způsobu doručení. Způsob doručení tímto není možné změnit.
 8. Kupující je povinen za svou objednávku řádně zaplatit v termínech níže uvedených v bodech a), b) a c). Po překročení uvedené doby splatnosti má prodávající právo objednávku vytvořenou kupujícím stornovat (zrušit) a zboží uvolnit pro jiné zájemce – to tedy již dále nemusí být pro kupujícího skladem. Zrušením objednávky prodávající rovněž odstoupí od kupní smlouvy.
 1. při výběru platby platební kartou nebo zrychlenou platbou (systém GoPay) do dvou (2) kalendářních dnů.
 2. v případě platby bankovním převodem do pěti (5) kalendářních dnů.
 3. v případě platby při převzetí (dobírka) ihned při převzetí zboží od přepravce.
 1. V případě nevyzvednutí zaplaceného a řádně dodaného zboží Kupujícím má Prodávající právo od Kupujícího znovu požadovat poplatek za opětovné doručení zboží. Cena tohoto doručení musí být shodná jako při prvním pokusu (cena dopravy sjednaná v objednávce) o doručení zboží a Kupující ji musí uhradit ještě před opětovným zasláním zásilky Prodávajícím.
 2. V případě nepřevzetí zásilky s objednávkou, která byla řádně a včas doručována má provozovatel právo po kupujícím požadovat náhradu vzniklých nákladů (balení, kompletace, náklady na dopravu a obalové materiály) a to až do výše 500 Kč.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo převzetí poslední části dodávky a to bez ohledu na způsob provedení platby či převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy i kdykoliv před dodáním zboží.
 3. Odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícímu zaslat nebo předat v 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod pro který od smlouvy odstupuje. Aby došlo k co nejrychlejšímu vyřízení ze strany prodávajícího je dobré v odstoupení od smlouvy uvést datum nákupu, číslo smlouvy či faktury, bankovní spojení na kupujícího a zvolený způsob vrácení zboží.
 4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a nákladům zaplaceným na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jakým platbu přijal výjimku v tomto případě tvoří platba kartou. Pokud se jednalo o platbu kartou (zprostředkovatele GoPay) vrátí prodávající částku kupujícímu na jeho bankovní účet který mu kupující sdělí.
 5. Má-li prodávající v nabídce více druhů doručení je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
 6. Kupující je povinen ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu na kompletní, nejlépe v původním obalu. Zboží nesmí jevit známky poškození či opotřebení. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující zboží prodávajícímu v případě zaslání nezašle na dobírku.
 7. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku kupujícímu.
 8. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u tohoto druhu zboží:
  1. zboží, které podléhá rychlé zkáze
  2. zboží, které bylo nenávratně smíšeno s jiným zbožím
  3. zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej nelze vrátit
 9. Prodávající si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu s kupujícím v případě že kupující neuvedl dostatečné údaje pro jeho kontaktování a následné doručení objednávky.
 10. Prodávající má právo vypovědět smlouvu s kupujícím v případě výběru způsobu platby objednávky prostřednictvím dobírky pokud kupující není dostupný na kontaktním telefonním čísle uvedeném v objednávce. Prodávající bude kupujícího na tomto telefonním čísle kontaktovat 3× a pokud ani při tomto nedojde k potvrzení objednávky ze strany zákazníka (zákazník nezvedá telefon nebo objednávku nepotvrdí) může prodávající objednávku zrušit a odstoupit tak od smlouvy.
 • Vzor dokumentu pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde

Práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Pokud má zboží převzaté kupujícím nedostatky. Tedy nemá oprávněně očekávané nebo sjednané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho hmotnost či míra nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, předsmluvním a i smluvním parametrům. V těchto případech se jedná o vady zboží za které prodávající odpovídá.
 2. Kupující může svůj nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásit bez vad jedná-li se vada pouze této části.
 3. Pokud není oprava nebo výměna zboží možná může kupující na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny v její plné výši.
 4. Pokud se závada projeví během šesti měsíců od převzetí zboží má se za to, že existovala již při převzetí zboží.
 5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím zboží o vadě věděl nebo ji sám způsobil.
 6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 7. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční lhůtě nebo v době jeho použitelnosti uvedeného na obalu zboží, připojeném návodu nebo v reklamě.
 8. Ve lhůtě 24 měsíců může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  2. bezplatné odstranění vady opravou
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny
  4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
 9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana, která smlouvu porušila věděla nebo musela vědět již při uzavření smlouvy. V tomto případě se předpokládá, že by druhá strana smlouvu neuzavřela pokud by toto porušení předvídala.
 10. U vady, který znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo nárok na odstranění vady.
 11. Vyskytne-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.
 12. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Dokument pro uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) – https://fitkram.cz/…klamace.docx

 1. Kupující je povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 2. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi, výpisem z bankovního účtu nebo jiným dokladem).
 4. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání nebo doručení zboží prodávajícímu nebo od předání do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno v obalu, který zabrání poškození zboží mělo by také být čisté a kompletní.
 5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné prozkoumání odborníkem. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
 6. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS zprávy na telefon kupujícího.
 8. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Řešení sporů

 1. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.
 2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Kredity Fitkrám.cz – „Fitkačky“

 1. Každý zákazník, který je řádně registrovaný a v průběhu dokončování objednávky přihlášený ke svému klientskému účtu má možnost získávat body v rámci věrnostního programu – „Fitkačky“ dále jen Fitkačky.
 2. Fitkačky může zákazník využít pro platbu svých následujících objednávek a úhradu přepravy těchto objednávek.
 3. Na přidělování Fitkaček nevzniká zákazníkovi uzavřením nákupu ani jinnou činností žádný nárok. Přidělení Fitkaček je vždy na rozhodnutí prodávajícího, který může jejich přidělení pozastavit či úplně ukončit. Současné Fitkačky může prodávající z věrnostního programu kupujícího – registrovaného zákazníka také kdykoliv odstranit.
 4. Fitkačky se k účtu kupujícího – registrovaného zákazníka přidělují dle předem nastavených kritérií, které zákazník nalezne po přihlášení do klientské zóny.
 5. Účet s Fitkačkami, který je součástí účtu zákazníka má platnost 3 měsíce ode dne poslední kladné transakce na účtu (tedy přidání dalších Fitkaček a to jakýmkoliv způsobem). V případě nevyužití těchto kreditů – Fitkaček v době platnosti jejich platnost propadá a nelze je již dále využít.
 6. Prodávající má právo kdykoliv změnit podmínky fungování, přidělování a účinnosti Fitkaček – ty může kupujícímu – registrovanému zákazníkovi taktéž kdykoliv odebrat a znemožnit jejich použití.
 7. U objednávek, které byly alespoň částečně hrazeny Fitkačkami bude částka uplatněná Fitkačkami vrácena pouze zpět ve formě kreditů – Fitkaček. Nemůže být tedy směněna za peníze.

Dárkové poukazy

 1. Dárkové poukazy Fitkrám.cz mohou být využity na celý prodávaný sortiment obchodu www.fitkram.cz.
 2. V případě, že není specifikováno jinak má poukaz platnost 12 měsíců.
 3. Použití poukazu je prováděno prostřednictvím směny za kredity Fitkrám.cz – Fitkačky ve stejné hodnotě jako je hodnota poukazu. Po převodu poukazu na hodnotu Fitkaček se používání řídí pravidly Fitkaček. Pro použití dárkového poukazu a jeho směny na Fitkačky musí být zákazník – kupující členem klientské zóny www.fitkram.cz. V klientské zóně je následně možné zadat identifikátor poukazu a uplatnit jej.
 4. Poukaz není směnitelný za peníze. Poukaz lze využít pouze k výměně za kredity – Fitkačky.
 5. Podrobné informace jak poukaz uplatnit najdete na stránce https://fitkram.cz/poukazy.
 6. Poukaz lze využít vždy pouze jednou. Po zadání jedinečného identifikátoru poukazu je jeho hodnota přičtena k aktuálně přihlášenému účtu zákazníka. Poukaz se tímto okamžikem stává neplatným.
 7. Nákup zboží prostřednictvím Fitkaček získaných zadáním kódu dárkového poukazu se řídí platnými obchodními podmínkami obchodu Fitkrám.cz a jeho reklamačním řádem.
 8. Poukaz nelze nijak nahradit v případě jeho ztráty či poškození.

Ostatní

 1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 2. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého povolání.
 3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 4. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 5. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 14.8.2019